Kushtet e perdorimit

Data e fundit e përditësimit: 3 mars 2023

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Përdorimit. Faqja e internetit, duke përfshirë çdo aplikacion dhe veçori celulare të lidhur, kontrollohet nga Inboxlab, Inc. Këto Kushte Përdorimi zbatohen për të gjithë përdoruesit që hyjnë ose përdorin faqen e internetit, duke përfshirë kontribuesit e përmbajtjes, informacionit ose shërbimeve. Duke hyrë ose duke përdorur faqen e internetit, ju tregoni se keni lexuar dhe pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte Përdorimi. Nëse nuk pajtoheni me këto Kushte Përdorimi, nuk mund të hyni ose përdorni faqen e internetit.

Ju lutemi vini re se seksioni "Zgjidhja e mosmarrëveshjeve" të kësaj Marrëveshjeje përmban dispozita që rregullojnë mënyrën se si zgjidhen mosmarrëveshjet midis jush dhe Inboxlab, duke përfshirë një marrëveshje arbitrazhi që do të kërkojë që mosmarrëveshjet t'i nënshtrohen arbitrazhit detyrues dhe përfundimtar. Nëse nuk hiqni dorë nga marrëveshja e arbitrazhit, ju po hiqni dorë nga e drejta juaj për të ndjekur mosmarrëveshjet ose pretendimet në një gjykatë dhe për të pasur një gjyq jurie.

Çdo mosmarrëveshje, pretendim ose kërkesë për lehtësim në lidhje me përdorimin tuaj të sitit do të rregullohet dhe interpretohet sipas ligjeve të Shtetit të Kolorados, në përputhje me Aktin Federal të Arbitrazhit të SHBA-së.

Disa shërbime mund t'i nënshtrohen kushteve shtesë, të cilat ose do të renditen në këto Kushte të Përdorimit ose do t'ju paraqiten kur të regjistroheni për të përdorur Shërbimin. Nëse ka një konflikt midis Kushteve të Përdorimit dhe Kushteve Suplementare, Kushtet Suplementare do të kontrollojnë në lidhje me atë Shërbimi. Kushtet e përdorimit dhe çdo kusht shtesë referohen kolektivisht si "Marrëveshja".

Ju lutemi kini parasysh se Marrëveshja është subjekt i modifikimit nga Kompania sipas gjykimit të saj në çdo kohë. Nëse ndodhin ndryshime, Kompania do të sigurojë një kopje të përditësuar të Kushteve të Përdorimit në Uebfaqe dhe brenda Aplikacionit, dhe çdo Kusht i ri Suplementar do të jetë i aksesueshëm nga brenda ose nëpërmjet Shërbimit të prekur në Uebfaqe ose brenda Aplikacionit. Për më tepër, data "Përditësimi i fundit" në krye të Kushteve të Përdorimit do të rishikohet në përputhje me rrethanat. Kompania mund të kërkojë pëlqimin tuaj për Marrëveshjen e përditësuar në një mënyrë të specifikuar përpara se të mund të përdorni më tej faqen e internetit, Aplikacionin dhe/ose Shërbimet. Nëse nuk pranoni ndonjë ndryshim(të) pas marrjes së njoftimit, duhet të ndaloni përdorimin e Uebsajtit, Aplikacionit dhe/ose Shërbimeve. Nëse vazhdoni të përdorni faqen e internetit dhe/ose Shërbimet pas një njoftimi të tillë, kjo përbën pranimin tuaj të ndryshimeve. Për të qëndruar të informuar, ju lutemi kontrolloni rregullisht faqen e internetit për të rishikuar Kushtet e atëhershme aktuale.

Për të përdorur Shërbimet dhe Pronat e Kompanisë, duhet të respektoni kushtet e Marrëveshjes. Faqja e internetit, aplikacioni, shërbimet dhe i gjithë informacioni dhe përmbajtja e disponueshme në to mbrohen nga ligjet e të drejtave të autorit në mbarë botën. Sipas Marrëveshjes, ju jepet një licencë e kufizuar nga Kompania për të riprodhuar pjesë të Pronave të Kompanisë vetëm për përdorimin tuaj personal, jokomercial. E drejta juaj për të përdorur çdo dhe të gjitha Pronat e Kompanisë i nënshtrohet kushteve të Marrëveshjes, përveçse kur përcaktohet ndryshe nga Kompania në një licencë të veçantë.

Licenca e aplikimit. Ju mund të shkarkoni, instaloni dhe përdorni një kopje të Aplikacionit në një pajisje të vetme celulare ose kompjuter që zotëroni ose kontrolloni për qëllime personale ose të brendshme biznesi, për sa kohë që jeni në përputhje me Marrëveshjen. Megjithatë, ju e pranoni se Pronat e Kompanisë po zhvillohen dhe mund të përditësohen nga Kompania në çdo kohë, me ose pa njoftim për ju.

Kufizime të caktuara. Të drejtat që ju janë dhënë në Marrëveshje janë subjekt i disa kufizimeve. Për shembull, nuk ju lejohet të licenconi, shisni, jepni me qira, jepni me qira, transferoni, caktoni, riprodhoni, shpërndani, strehoni ose shfrytëzoni ndryshe komercialisht ndonjë pjesë të Pronave të Kompanisë, duke përfshirë faqen e internetit. Ju gjithashtu ju ndalohet të modifikoni, përktheni, përshtatni, bashkoni, bëni vepra derivative të, çmontoni, dekompiloni ose rindërtoni çdo pjesë të Pronave të Kompanisë, përveç në masën që këto veprime lejohen shprehimisht nga ligji në fuqi.

Për më tepër, nuk do të përdorni asnjë softuer, pajisje ose procese të tjera manuale ose të automatizuara për të fshirë ose shkarkuar të dhëna nga çdo faqe interneti që gjendet në faqen e internetit, përveç motorëve të kërkimit publik që mund të përdorin merimangat për të kopjuar materiale nga faqja e internetit vetëm për qëllimin. të krijimit të indekseve të kërkueshme publike të materialeve të tilla. Ju nuk do të hyni në Pronat e Kompanisë për të ndërtuar një faqe interneti, aplikacion ose shërbim të ngjashëm ose konkurrues, as nuk do të kopjoni, riprodhoni, shpërndani, ripublikoni, shkarkoni, shfaqni, postoni ose transmetoni ndonjë pjesë të Pronave të Kompanisë në çfarëdo forme ose me çfarëdo mënyre , përveç siç lejohet shprehimisht nga Marrëveshja.

Materialet e Palës së Tretë. Si pjesë e Pronave të Kompanisë, ju mund të keni akses në materialet që priten nga një palë tjetër. Ju pranoni që i përdorni këto materiale me rrezikun tuaj dhe se është e pamundur që Kompania t'i monitorojë ato.

regjistrimi:

Për të hyrë në disa veçori të Pronave të Kompanisë, mund t'ju duhet të bëheni një përdorues i regjistruar ("Përdorues i regjistruar"). Një përdorues i regjistruar është dikush që është abonuar në Shërbime, ka regjistruar një llogari në Pronat e Kompanisë ("Llogaria") ose ka një llogari të vlefshme në një shërbim të rrjeteve sociale ("SNS") përmes të cilit përdoruesi është lidhur me Pronat e Kompanisë ("Llogaria e Palës së Tretë").

Nëse ju aksesoni Pronat e Kompanisë nëpërmjet një SNS, ju mund ta lidhni llogarinë tuaj me llogaritë e palëve të treta duke e lejuar kompaninë të hyjë në llogarinë tuaj të palës së tretë, siç lejohet nga termat dhe kushtet e zbatueshme që rregullojnë përdorimin tuaj të çdo llogarie të palës së tretë. Duke i dhënë kompanisë qasje në çdo llogari të palëve të treta, ju e kuptoni se Kompania mund të ketë akses, të vërë në dispozicion dhe të ruajë çdo Përmbajtje të aksesueshme nëpërmjet Vetive të Kompanisë që i keni dhënë dhe ruajtur në llogarinë tuaj të palës së tretë ("Përmbajtja SNS"), në mënyrë që të jetë i disponueshëm në dhe përmes Pronave të Kompanisë nëpërmjet llogarisë suaj.

Për të regjistruar një Llogari, ju pranoni të jepni informacion të saktë, aktual dhe të plotë për veten tuaj siç kërkohet nga formulari i regjistrimit, duke përfshirë adresën tuaj të emailit ose numrin e telefonit celular (“Të dhënat e regjistrimit”). Ju duhet të ruani dhe përditësoni menjëherë të dhënat e regjistrimit për t'i mbajtur ato të vërteta, të sakta, aktuale dhe të plota. Ju jeni përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë tuaj dhe ju pranoni të monitoroni llogarinë tuaj për të kufizuar përdorimin nga të miturit dhe për të pranuar përgjegjësinë e plotë për çdo përdorim të paautorizuar të Pronave të Kompanisë nga të miturit.

Ju nuk mund ta ndani llogarinë ose fjalëkalimin tuaj me askënd dhe pranoni të njoftoni menjëherë Kompaninë për çdo përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit tuaj ose çdo shkelje tjetër të sigurisë. Nëse jepni ndonjë informacion që është i pavërtetë, i pasaktë, jo aktual ose i paplotë, ose Kompania ka arsye të arsyeshme të dyshojë se çdo informacion që jepni është i pavërtetë, i pasaktë, jo aktual ose i paplotë, Kompania ka të drejtë të pezullojë ose mbyllë llogarinë tuaj dhe të refuzojë çdo përdorim aktual ose të ardhshëm të Pronave të Kompanisë.

Ju pranoni të mos krijoni një llogari duke përdorur identitetin ose informacionin e rremë ose në emër të dikujt tjetër përveç jush. Ju gjithashtu pranoni që nuk do të keni më shumë se një Llogari për platformë ose SNS në çdo kohë të caktuar. Kompania rezervon të drejtën të heqë ose të kërkojë çdo emër përdoruesi në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye, duke përfshirë pretendimet nga një palë e tretë se një emër përdoruesi shkel të drejtat e palës së tretë. Ju pranoni të mos krijoni një llogari ose të përdorni Pronat e Kompanisë nëse jeni hequr më parë nga Kompania ose jeni ndaluar më parë nga ndonjë prej Pronave të Kompanisë.

Ju pranoni dhe pranoni që nuk do të keni pronësi ose interesa të tjera pronësore në llogarinë tuaj, dhe të gjitha të drejtat në dhe mbi llogarinë tuaj janë dhe do të jenë përgjithmonë në pronësi dhe do të jenë në dobi të Kompanisë.

Ju duhet të siguroni të gjitha pajisjet dhe softuerin e nevojshëm për t'u lidhur me Karakteristikat e Kompanisë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, një pajisje celulare që është e përshtatshme për t'u lidhur me dhe për të përdorur Karakteristikat e Kompanisë, në rastet kur Shërbimet ofrojnë një komponent celular. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo tarifë, duke përfshirë tarifat e lidhjes me internetin ose celularin, që keni kur hyni në Pronat e Kompanisë.

P RESRGJEGJSIA P FORR PTRMBAJTJEN.

Llojet e përmbajtjes. Ju e kuptoni se e gjithë Përmbajtja, duke përfshirë Pronat e Kompanisë, është vetëm përgjegjësi e palës që e ka krijuar këtë përmbajtje. Kjo do të thotë që ju, jo Kompania, jeni plotësisht përgjegjës për të gjithë Përmbajtjen që ju kontribuoni, ngarkoni, dërgoni, postoni, dërgoni me email, transmetoni ose në ndonjë mënyrë tjetër i bëni të disponueshme ("Vëreni të disponueshme") përmes Pronave të Kompanisë ("Përmbajtja juaj"). Në mënyrë të ngjashme, ju dhe përdoruesit e tjerë të Pronave të Kompanisë jeni përgjegjës për të gjithë Përmbajtjen e Përdoruesit që ju dhe ata e bëni të disponueshme përmes Pronave të Kompanisë. Politika jonë e privatësisë përcakton praktikat tona në lidhje me privatësinë dhe sigurinë e Përmbajtjes së Përdoruesit dhe është përfshirë këtu me referencë. Nuk ka detyrim për të para-ekranuar përmbajtjen. Ndërsa Kompania rezervon të drejtën, sipas gjykimit të saj, për të para-ekranizuar, refuzuar ose hequr çdo përmbajtje të përdoruesit, duke përfshirë përmbajtjen tuaj, ju pranoni se Kompania nuk ka asnjë detyrim për ta bërë këtë. Duke hyrë në Marrëveshje, ju pranoni një monitorim të tillë. Ju e pranoni dhe pranoni që nuk keni pritshmëri për privatësi në lidhje me transmetimin e Përmbajtjes suaj, duke përfshirë bisedën, tekstin ose komunikimet zanore. Nëse Kompania kontrollon paraprakisht, refuzon ose heq ndonjë Përmbajtje, ajo do ta bëjë këtë për përfitimin e saj, jo tuajin. Kompania ka të drejtë të heqë çdo Përmbajtje që shkel Marrëveshjen ose është ndryshe e kundërshtueshme. Magazinimi. Përveç nëse Kompania bie dakord ndryshe me shkrim, ajo nuk ka asnjë detyrim të ruajë asnjë nga Përmbajtja juaj që ju e bëni të disponueshme në pronat e kompanisë. Kompania nuk është përgjegjëse për fshirjen ose saktësinë e ndonjë Përmbajtjeje, duke përfshirë përmbajtjen tuaj, dështimin për të ruajtur, transmetuar ose marrë transmetimin e Përmbajtjes, ose sigurinë, privatësinë, ruajtjen ose transmetimin e komunikimeve të tjera që përfshijnë përdorimin e Pronave të Kompanisë. Shërbime të caktuara mund t'ju lejojnë të kufizoni aksesin në Përmbajtjen tuaj. Ju jeni vetëm përgjegjës për vendosjen e nivelit të duhur të aksesit në Përmbajtjen Tuaj. Nëse nuk bëni një përzgjedhje, sistemi mund të jetë i paracaktuar në cilësimin e tij më lejues. Kompania mund të krijojë kufizime të arsyeshme në përdorimin dhe ruajtjen e Përmbajtjes, duke përfshirë përmbajtjen tuaj, të tilla si kufizime në madhësinë e skedarit, hapësirën e ruajtjes, kapacitetin e përpunimit dhe kufizime të tjera, siç përshkruhet në faqen e internetit ose përcaktohet nga Kompania sipas gjykimit të saj.

PRONSIA.

Pronësia e pronave të kompanisë. Përveç përmbajtjes suaj dhe përmbajtjes së përdoruesit, Kompania dhe furnitorët e saj ruajnë të gjitha të drejtat, titullin dhe interesin në Pronat e Kompanisë. Ju pranoni të mos hiqni, ndryshoni ose errësoni asnjë njoftim për të drejtën e autorit, markën tregtare, markën e shërbimit ose njoftimet e tjera të të drejtave pronësore të inkorporuara ose që shoqërojnë ndonjë pronë të kompanisë.

Pronësia e përmbajtjes tjetër. Përveç përmbajtjes suaj, ju pranoni se nuk keni asnjë të drejtë, titull ose interes në ose ndaj ndonjë Përmbajtjeje që shfaqet në ose në Pronat e Kompanisë.

Pronësia e përmbajtjes suaj. Ju ruani pronësinë e Përmbajtjes suaj. Megjithatë, kur postoni ose publikoni Përmbajtjen tuaj në ose në Pronat e Kompanisë, ju tregoni se zotëroni dhe/ose keni një të drejtë pa honorare, të përhershme, të parevokueshme, mbarëbotërore, joekskluzive (duke përfshirë çdo të drejtë morale) dhe licencë për përdorim, licenconi, riprodhoni, modifikoni, përshtatni, publikoni, përktheni, krijoni vepra të prejardhura nga, shpërndani, nxirrni të ardhura ose shpërblime të tjera nga, dhe komunikoni me publikun, kryeni dhe shfaqni Përmbajtjen tuaj (në tërësi ose pjesërisht) në mbarë botën dhe/ose për t'u përfshirë atë në vepra të tjera në çfarëdo forme, media ose teknologjie të njohur tashmë ose të zhvilluar më vonë, për afatin e plotë të çdo të drejte të pronësisë intelektuale mbarëbotërore që mund të ekzistojë në Përmbajtjen Tuaj.

Licencë për përmbajtjen tuaj. Ju i jepni kompanisë një të drejtë plotësisht të paguar, të përhershme, të pakthyeshme, në mbarë botën, pa honorare, joekskluzive dhe plotësisht të nënlicensueshme (duke përfshirë çdo të drejtë morale) dhe licencë për të përdorur, licencuar, shpërndarë, riprodhuar, modifikuar, përshtatur, kryer publikisht dhe shfaqni publikisht Përmbajtjen tuaj (në tërësi ose pjesërisht) për qëllime të funksionimit dhe ofrimit të Pronave të Kompanisë. Ju e kuptoni dhe pranoni që përdoruesit e tjerë mund të kërkojnë, shohin, përdorin, modifikojnë dhe riprodhojnë çdo nga Përmbajtja juaj që ju dorëzoni në çdo zonë "publike" të Pronave të Kompanisë. Ju garantoni se mbajtësi i çdo të drejte mbarëbotërore të pronësisë intelektuale, duke përfshirë të drejtat morale, në Përmbajtjen Tuaj ka hequr dorë plotësisht dhe në mënyrë efektive nga të gjitha këto të drejta dhe ju ka dhënë në mënyrë të vlefshme dhe të pakthyeshme të drejtën për të dhënë licencën e përmendur më sipër. Ju e pranoni dhe pranoni se jeni përgjegjës vetëm për të gjithë përmbajtjen tuaj që e bëni të disponueshme në ose në Pronat e Kompanisë.

Materialet e dorëzuara. Ne nuk kërkojmë dhe as nuk dëshirojmë të marrim ndonjë informacion konfidencial, sekret ose pronësor ose material tjetër nga ju nëpërmjet faqes së internetit, me email ose në ndonjë mënyrë tjetër, përveç nëse kërkohet në mënyrë specifike. Ju pranoni që çdo ide, sugjerim, dokument, propozim, punë krijuese, koncepte, postime në blog dhe/ose materiale të tjera të paraqitura ose të dërguara tek ne (“Materialet e dorëzuara”) është në rrezikun tuaj, do të konsiderohet se nuk është konfidenciale ose sekret dhe mund të përdoret nga ne në çdo mënyrë në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë. Ju pranoni që Kompania nuk ka asnjë detyrim (përfshirë pa kufizim detyrimet e konfidencialitetit) në lidhje me Materialet e Dorëzuara. Duke dorëzuar ose dërguar Materialet e Dorëzuara tek ne, ju përfaqësoni dhe garantoni se Materialet e Dorëzuara janë origjinale për ju, se keni të gjitha të drejtat e nevojshme për të dorëzuar Materialet e Dorëzuara, se asnjë palë tjetër nuk ka asnjë të drejtë për to dhe se ndonjë "të drejtë morale" në Materialet e dorëzuara janë hequr dorë. Ju na jepni neve dhe bashkëpunëtorëve tanë një të drejtë dhe licencë plotësisht të paguar, pa honorare, të përhershme, të parevokueshme, mbarëbotërore, joekskluzive dhe plotësisht të nënlicensueshme për të përdorur, riprodhuar, kryer, shfaqur, shpërndarë, përshtatur, modifikuar, riformatuar, krijuar veprat e derivuara të, dhe përndryshe shfrytëzohen në mënyrë komerciale ose jokomerciale në çfarëdo mënyre, çdo dhe të gjitha Materialet e dorëzuara, dhe për të nënlicencuar të drejtat e mësipërme, në lidhje me funksionimin dhe mirëmbajtjen e Pronave të Kompanisë dhe/ose të biznesit të Kompanisë, duke përfshirë për promovimin dhe/ ose për qëllime komerciale. Ne nuk mund të jemi përgjegjës për mirëmbajtjen e ndonjë materiali të dorëzuar që ju na jepni dhe ne mund të fshijmë ose shkatërrojmë çdo material të tillë të dorëzuar në çdo kohë.

Sjellja e Ndaluar e Përdoruesit. Ju ndalohet të përfshiheni në çdo sjellje që shkel çdo ligj ose rregullore në fuqi, ndërhyn në përdorimin ose gëzimin e pronave të kompanisë nga çdo përdorues tjetër, ose dëmton Kompaninë ose filialet e saj, drejtorët, oficerët, punonjësit, agjentët ose përfaqësuesit. Pa kufizuar sa më sipër, ju pranoni se nuk do të: të përfshiheni në asnjë sjellje ngacmuese, kërcënuese, frikësuese, grabitqare ose ndjekëse; Postoni, transmetoni ose shpërndani çdo Përmbajtje të Përdoruesit ose material tjetër që është shpifës, i turpshëm, pornografik, i pahijshëm, abuziv, fyes, diskriminues ose që cenon ose shkel pronësinë intelektuale të ndonjë pale të tretë ose të drejta të tjera pronësore; Përdorni Pronat e Kompanisë për të promovuar ose për t'u angazhuar në ndonjë aktivitet të paligjshëm, duke përfshirë, pa kufizim, shitjen e drogave të paligjshme ose produkteve ose shërbimeve të tjera të paligjshme; Imitoni ndonjë person ose ent ose deklaroni ose shtrembëroni lidhjen tuaj me një person ose entitet; Përdorni çdo robot, merimangë, kruajtëse ose mjete të tjera të automatizuara për të hyrë në Pronat e Kompanisë ose çdo përmbajtje ose të dhëna në ose të disponueshme përmes Pronave të Kompanisë për çfarëdo qëllimi; Krijoni, publikoni, shpërndani ose transmetoni ndonjë softuer ose material tjetër që përmban një virus, kalë trojan, krimb, bombë me sahat ose përbërës të tjerë të dëmshëm ose përçarës; Përpjekje për të ndërhyrë, komprometuar integritetin ose sigurinë e sistemit ose deshifrimin e çdo transmetimi në ose nga serverët që ekzekutojnë Properties Company; Mblidhni ose mblidhni çdo informacion nga Pronat e Kompanisë, duke përfshirë, pa kufizim, emrat e përdoruesve, adresat e emailit ose informacione të tjera kontakti, pa pëlqimin e shprehur të pronarit të një informacioni të tillë; Përdorni Pronat e Kompanisë për çdo qëllim tregtar, duke përfshirë, pa kufizim, reklamimin ose nxitjen e ndonjë personi për të blerë ose shitur ndonjë produkt ose shërbim ose për të bërë donacione të çfarëdo lloji, pa pëlqimin e shprehur paraprak me shkrim të Kompanisë; Modifikoni, përshtatni, nënlicenconi, përktheni, shisni, rindërtoni, dekompiloni ose çmontoni çdo pjesë të Pronave të Kompanisë ose përpiquni të nxirrni ndonjë kod burimor ose ide ose algoritme themelore të çdo pjese të Pronave të Kompanisë; Hiqni ose modifikoni çdo njoftim për të drejtën e autorit, markën tregtare ose të drejtat e tjera pronësore që shfaqet në çdo pjesë të Pronave të Kompanisë ose në çdo material të printuar ose kopjuar nga Pronat e Kompanisë; Përdorni çdo pajisje, softuer ose rutinë për të ndërhyrë në funksionimin e duhur të Pronave të Kompanisë ose për të ndërhyrë ndryshe në përdorimin e përdoruesve të tjerë dhe gëzimin e Pronave të Kompanisë; ose Ndërmerr ndonjë veprim që imponon një ngarkesë të paarsyeshme ose në mënyrë disproporcionale të madhe në infrastrukturën e Kompanisë ose përndryshe ndërhyn në funksionimin e duhur të Pronave të Kompanisë.

Ju pranoni dhe pranoni që Kompania mund të ndërmarrë çdo veprim ligjor dhe të zbatojë çdo mjet teknik për të parandaluar shkeljen e këtij seksioni dhe për të zbatuar këto Kushte të Shërbimit.

LLOGARITË E PËRDORUESVE.

Regjistrimi. Për të hyrë në disa veçori të Pronave të Kompanisë, mund t'ju kërkohet të regjistroheni për një llogari ("Llogaria"). Kur regjistroheni për një llogari, do t'ju kërkohet të jepni informacione të caktuara për veten tuaj dhe të vendosni një emër përdoruesi dhe një fjalëkalim. Ju pranoni të jepni informacion të saktë, aktual dhe të plotë për veten tuaj siç kërkohet nga formulari i regjistrimit dhe të ruani dhe përditësoni menjëherë informacionin tuaj për ta mbajtur atë të saktë, aktual dhe të plotë. Kompania rezervon të drejtën të pezullojë ose mbyllë Llogarinë tuaj nëse ndonjë informacion i dhënë gjatë procesit të regjistrimit ose më pas rezulton i pasaktë, jo aktual ose i paplotë. Siguria e llogarisë. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të fjalëkalimit të llogarisë suaj dhe për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë tuaj. Ju pranoni të njoftoni menjëherë Kompaninë për çdo përdorim të paautorizuar, ose përdorim të dyshuar të paautorizuar, të llogarisë tuaj ose çdo shkelje tjetër të sigurisë. Kompania nuk është përgjegjëse për çdo humbje ose dëmtim që vjen nga dështimi juaj për të përmbushur kërkesat e mësipërme. Përfundimi i llogarisë. Ju mund të mbyllni llogarinë tuaj në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye duke ndjekur udhëzimet në Pronat e Kompanisë. Kompania mund të pezullojë ose mbyllë llogarinë tuaj në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye, pa njoftim ose shpjegim, duke përfshirë nëse Kompania beson se ju keni shkelur Marrëveshjen ose ndonjë ligj, rregullore ose urdhër të zbatueshëm, ose se sjellja juaj është e dëmshme për Kompaninë, përdoruesit e saj apo publikut. Pas çdo përfundimi të llogarisë suaj, të gjitha dispozitat e Marrëveshjes që nga natyra e tyre duhet t'i mbijetojnë përfundimit do të mbijetojnë, duke përfshirë, pa kufizim, dispozitat e pronësisë, mohimet e garancisë, dëmshpërblimin dhe kufizimet e përgjegjësisë. Kompania mund të mbajë dhe përdorë informacionin e llogarisë tuaj dhe përmbajtjen tuaj sipas nevojës për të përmbushur detyrimet e saj ligjore, për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të zbatuar marrëveshjet e saj. Modifikimi i Pronave të Kompanisë. Kompania rezervon të drejtën të modifikojë, përditësojë ose ndërpresë Pronat e Kompanisë ose ndonjë pjesë të tyre, në çdo kohë pa njoftim për ju. Ju pranoni që Kompania nuk do të jetë përgjegjëse ndaj jush ose ndaj ndonjë pale të tretë për çdo modifikim, përditësim, pezullim ose ndërprerje të Pronave të Kompanisë ose ndonjë pjese të tyre.

SHËRBIMET E PALËS SË TRETË.

Pronat dhe Promovimet e Palës së Tretë. Pronat e Kompanisë mund të përmbajnë lidhje me faqet e internetit dhe aplikacionet e palëve të treta ("Promovimet e palëve të treta") ose të shfaqin promovime ose reklama për palët e treta, të tilla si promovime ose reklama për produkte dhe shërbime të vëna në dispozicion nga palët e treta ("Promovimet e palëve të treta" ). Ne nuk ofrojmë, zotërojmë ose kontrollojmë asnjë nga produktet ose shërbimet në të cilat mund të keni akses përmes Promocioneve të Palëve të Treta. Kur klikoni në një lidhje për një pronë të palës së tretë ose promovim të palës së tretë, ne nuk mund t'ju paralajmërojmë se keni lënë Pronat e Kompanisë dhe u nënshtroheni termave dhe kushteve (përfshirë politikat e privatësisë) të një faqe interneti ose destinacioni tjetër. Prona të tilla të palëve të treta dhe promovime të palëve të treta nuk janë nën kontrollin e Kompanisë. Kompania nuk është përgjegjëse për asnjë pronë të palës së tretë ose promovim të palëve të treta, duke përfshirë saktësinë, afatin kohor ose plotësinë e një përmbajtjeje të tillë. Kompania ofron këto prona të palëve të treta dhe promovime të palëve të treta vetëm për lehtësi dhe nuk shqyrton, miraton, monitoron, miraton, garanton ose bën ndonjë përfaqësim në lidhje me Pronat e Palëve të Treta ose Promovimet e Palëve të Treta, ose ndonjë produkt ose shërbimin e ofruar në lidhje me të. Ju i përdorni të gjitha lidhjet në Karakteristikat e palëve të treta dhe promovimet e palëve të treta me rrezikun tuaj. Kur largoheni nga Pronat e Kompanisë, Marrëveshja dhe politikat e Kompanisë nuk do të rregullojnë aktivitetet tuaja në Pronat e Palës së Tretë. Ju duhet të rishikoni kushtet dhe politikat e zbatueshme, duke përfshirë privatësinë dhe praktikat e mbledhjes së të dhënave, të çdo Prone të Palës së Tretë ose ofrues të çdo Promovimi të Palës së Tretë dhe të bëni çfarëdo hetimi që ju e ndieni të nevojshëm ose të përshtatshëm përpara se të vazhdoni me ndonjë transaksion me ndonjë palë të tretë.

Të ardhurat nga reklamat. Kompania rezervon të drejtën për të shfaqur Promovimet e Palëve të Treta përpara, pas ose në lidhje me Përmbajtjen e Përdoruesit të postuar në ose në Pronat e Kompanisë, dhe ju e pranoni dhe pranoni që Kompania nuk ka asnjë detyrim ndaj jush në lidhje me këtë (duke përfshirë, pa kufizim, ndonjë detyrimi për të ndarë të ardhurat e marra nga Kompania si rezultat i një reklamimi të tillë).

Deklarata e garancive dhe kushteve.

SIC ËSHTË. Ju e pranoni dhe pranoni që përdorimi nga ana juaj i Pronave të Kompanisë është në rrezikun tuaj të vetëm dhe se ato ofrohen mbi bazën "siç është" dhe "siç disponohet", me të gjitha gabimet. Kompania, filialet e saj dhe oficerët, drejtorët, punonjësit, kontraktorët dhe agjentët e tyre përkatës (bashkë, "Palët e Kompanisë") shprehimisht mohojnë të gjitha garancitë, përfaqësimet dhe kushtet e çdo lloji, qofshin të shprehura apo të nënkuptuara, duke përfshirë, por jo i kufizuar në, garancitë ose kushtet e nënkuptuara të tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar dhe mos-shkeljeve që rrjedhin nga përdorimi i faqes së internetit.

PALËT E KOMPANISË NUK BËJNË ASNJË GARANCI, PËRFAQËSIM OSE KUSHT QË: (1) PRONËT E KOMPANISË DO TË PLOTËSOJNË KËRKESAT TUAJA; (2) PËRDORIMI JUAJ I PRONËVE TË KOMPANISË DO TË JETË I PANDËRPRERUR, ME KOHË, I SIGURT OSE PA GABIME; OSE (3) REZULTATET QË MUND TË MERREN NGA PËRDORIMI I PRONËVE TË KOMPANISË DO TË JETË TË SAKTA OSE TË BESUESHME.

ÇDO PËRMBAJTJE E SHKARKUAR NGA APO E QASUR NË NDËRMJET PËRMES PRONËSVE TË KOMPANISË QASET NË RREZIK TUAJ DHE JU DO TË JENI VETËM PËRGJEGJËS PËR ÇDO DËM NË PRONËN TUAJ, PËRFSHIRË KUJDESË DHE KOMPANISË TUAJ TË KUNDËR, PASQYRA TË KUJDESË, TË KUJDESVE TË KUJDESË, TË KUNDËRVE TË KUNDËR. OSE NDONJË HUMBJE TJETËR QË RRJETON NGA QASJA NË KËTË PËRMBAJTJE.

ASNJË KËSHILLA OSE INFORMACION, ME GOJ APO ME SHKRIM, TË MIRË NGA KOMPANIA APO NËPËRMJET PRONËSVE TË KOMPANISË DO TË KRIJË ASNJË GARANCI NUK BËRË SHPREHIM KETU.

ASNJË PËRGJEGJËSI PËR SJELLJEN E PALËVE TË TRETA. Ju pranoni dhe bini dakord që Palët e Kompanisë nuk janë përgjegjëse dhe pranoni të mos kërkoni të mbani përgjegjësi Palët e Kompanisë, për sjelljen e palëve të treta, duke përfshirë operatorët e faqeve të jashtme, dhe se rreziku i dëmtimit nga palët e tilla të treta qëndron plotësisht me ju.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË.

Mohim i përgjegjësisë për disa dëme. Ju pranoni dhe bini dakord që në asnjë rrethanë Palët e Kompanisë nuk do të jenë përgjegjëse për ndonjë dëmtim indirekt, të rastësishëm, të veçantë, pasues ose ndëshkues, ose dëmtim ose kosto për shkak të humbjes së prodhimit ose përdorimit, ndërprerjes së biznesit, prokurimit të mallrave ose shërbimeve zëvendësuese, humbje të fitimeve, të ardhurave ose të dhënave, ose çdo dëmtimi ose kostoje tjetër, qoftë në bazë të garancisë, kontratës, deliktit (përfshirë neglizhencën), ose ndonjë teorie tjetër ligjore, edhe nëse Kompania është këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla. Kjo përfshin dëmet ose kostot që rrjedhin nga: (1) përdorimi ose pamundësia juaj për të përdorur Pronat e Kompanisë; (2) koston e prokurimit të mallrave ose shërbimeve zëvendësuese që rezultojnë nga çdo mall, të dhëna, informacion ose shërbime të blera ose të marra ose mesazhet e marra për transaksionet e kryera përmes Pronave të Kompanisë; (3) akses i paautorizuar ose ndryshimi i transmetimeve ose të dhënave tuaja; (4) deklaratat ose sjelljet e ndonjë pale të tretë për pronat e kompanisë; ose (5) çdo çështje tjetër në lidhje me pronat e kompanisë.

Kapaku i përgjegjësisë. Në asnjë rast Palët e Kompanisë nuk do të jenë përgjegjëse ndaj jush për më shumë se (a) njëqind dollarë ose (b) mjetin juridik ose dënimin e vendosur nga statuti sipas të cilit lind një pretendim i tillë. Ky kufizim mbi përgjegjësinë nuk do të zbatohet për përgjegjësinë e një Pale të Kompanisë për (i) vdekjen ose dëmtimin personal të shkaktuar nga neglizhenca e një Pale të Kompanisë ose (ii) çdo dëmtim të shkaktuar nga mashtrimi ose keqinterpretimi mashtrues i një Pale të Kompanisë.

Përmbajtja e përdoruesit. Kompania nuk mban asnjë përgjegjësi për afatet kohore, fshirjen, dërgimin e gabuar ose dështimin për të ruajtur ndonjë përmbajtje, komunikim të përdoruesit ose cilësime të personalizimit, duke përfshirë përmbajtjen tuaj dhe përmbajtjen e përdoruesit.

Baza e marrëveshjes. Ju pranoni dhe bini dakord që kufizimet e dëmeve të përcaktuara më sipër janë elementë themelorë të bazës së marrëveshjes midis kompanisë dhe jush.

PROCEDURA P MR B MRJEN E KARKESAVE TF SHKELJES SIGH TIGH DREJTS S AUTORIT.

Kompania respekton të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve dhe kërkon që përdoruesit e Pronave të Kompanisë të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse besoni se puna juaj është kopjuar dhe postuar në Pronat e Kompanisë në një mënyrë që përbën shkelje të së drejtës së autorit, ju lutemi jepni agjentit tonë të së drejtës së autorit informacionin e mëposhtëm: (a) një nënshkrim elektronik ose fizik të personit të autorizuar për të vepruar në emër të pronari i interesit të së drejtës së autorit; (b) një përshkrim të veprës me të drejtë autori që pretendoni se është shkelur; (c) një përshkrim të vendndodhjes në Pronat e Kompanisë të materialit që pretendoni se shkel; (d) adresën tuaj, numrin e telefonit dhe adresën e emailit; (e) një deklaratë me shkrim nga ju që keni besim të mirë se përdorimi i diskutueshëm nuk është i autorizuar nga zotëruesi i së drejtës së autorit, agjenti i tij ose ligji; dhe (f) një deklaratë nga ju, e bërë nën dënimin e dëshmisë së rreme, se informacioni i mësipërm në njoftimin tuaj është i saktë dhe se ju jeni pronari i së drejtës së autorit ose i autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të së drejtës së autorit. Informacioni i kontaktit për Agjentin e të Drejtave të Autorit të Kompanisë për njoftimin e pretendimeve për shkelje të së drejtës së autorit është si më poshtë: Agjenti DMCA, 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO 80202.

MJETET RREGULLORE

Shkeljet. Nëse Kompania merr dijeni për ndonjë shkelje të mundshme nga ju të Marrëveshjes, Kompania rezervon të drejtën për të hetuar shkelje të tilla. Nëse, si rezultat i hetimit, Kompania beson se ka ndodhur veprimtari kriminale, Kompania rezervon të drejtën t'ia referojë çështjen dhe të bashkëpunojë me të gjitha autoritetet ligjore në fuqi. Kompania mund të zbulojë çdo informacion ose material mbi ose në Pronat e Kompanisë, duke përfshirë përmbajtjen tuaj, në përputhje me ligjet në fuqi, procesin ligjor, kërkesën qeveritare, të zbatojë Marrëveshjen, t'i përgjigjet çdo pretendimi që Përmbajtja juaj shkel të drejtat e palëve të treta, t'i përgjigjet kërkesat për shërbimin ndaj klientit, ose mbrojnë të drejtat, pronën ose sigurinë personale të Kompanisë, përdoruesve të saj të regjistruar ose publikut.

Shkelje. Nëse kompania vendos që ju keni shkelur ndonjë pjesë të Marrëveshjes ose keni demonstruar sjellje të papërshtatshme për Pronat e Kompanisë, Kompania mund t'ju paralajmërojë me email, të fshijë ndonjë nga Përmbajtja juaj, të ndërpresë regjistrimin ose abonimin tuaj në ndonjë shërbim, të bllokojë aksesin tuaj në Pronat e Kompanisë dhe llogarinë tuaj, njoftoni dhe/ose dërgoni përmbajtjen tek autoritetet përkatëse të zbatimit të ligjit dhe ndiqni çdo veprim tjetër që konsiderohet i përshtatshëm nga Kompania.

AFATI DHE PRFUNDIMI.

Afati. Marrëveshja do të hyjë në fuqi në datën që ju e pranoni dhe do të mbetet në fuqi për sa kohë që përdorni Pronat e Kompanisë, përveç rasteve kur ndërpritet më herët në përputhje me kushtet e Marrëveshjes.

Përdorimi paraprak. Ju pranoni dhe bini dakord që Marrëveshja filloi në datën që keni përdorur për herë të parë Pronat e Kompanisë dhe do të mbetet në fuqi gjatë kohës që përdorni ndonjë Pronë të Kompanisë, përveç rasteve kur ndërpritet më herët në përputhje me Marrëveshjen.

Ndërprerja e Shërbimeve nga Kompania. Kompania rezervon të drejtën për të përfunduar Marrëveshjen, duke përfshirë të drejtën tuaj për të përdorur Uebsajtin, Aplikacionin dhe Shërbimet në çdo kohë, me ose pa njoftim, duke përfshirë nëse Kompania vendos që ju jeni në shkelje të Marrëveshjes.

Ndërprerja e Shërbimeve nga Ju. Nëse dëshironi të përfundoni një ose më shumë nga Shërbimet e ofruara nga Kompania, mund ta bëni këtë duke njoftuar Kompaninë në çdo kohë dhe duke ndërprerë përdorimin tuaj të Shërbimit(eve).

Efekti i përfundimit. Përfundimi i çdo Shërbimi përfshin gjithashtu heqjen e aksesit në shërbim(et) dhe ndalimin e përdorimit të mëtejshëm të Shërbimit(eve). Pas përfundimit të çdo Shërbimi, e drejta juaj për të përdorur atë Shërbimi do të përfundojë menjëherë. Çdo ndërprerje e Shërbimeve mund të përfshijë fshirjen e fjalëkalimit tuaj dhe të gjithë informacionit, skedarëve dhe përmbajtjes që lidhen me ose brenda llogarisë suaj (ose ndonjë pjese të saj), duke përfshirë kreditet virtuale dhe përmbajtjen tuaj. Të gjitha dispozitat e Marrëveshjes, të cilat nga natyra e tyre duhet të mbijetojnë, do të mbijetojnë përfundimin e Shërbimeve, duke përfshirë pa kufizim, dispozitat e pronësisë, mohimet e garancisë dhe kufizimin e përgjegjësisë.

P USRDORUESIT NDATIONRKOMBTAR.

Pronat e Kompanisë kontrollohen dhe ofrohen nga Kompania nga objektet e saj në Shtetet e Bashkuara. Nëse keni akses ose përdorni Pronat e Kompanisë nga jashtë Shteteve të Bashkuara, ju e bëni këtë me rrezikun tuaj dhe jeni përgjegjës për pajtueshmërinë me ligjet lokale.

ZGJIDHJEN E KONTESTEVE.

Ju lutemi lexoni me kujdes marrëveshjen e mëposhtme të arbitrazhit në këtë seksion (“Marrëveshja e arbitrazhit”). Ai kërkon që ju të arbitroni mosmarrëveshjet me Kompaninë dhe kufizon mënyrën në të cilën mund të kërkoni ndihmë nga ne.

Heqja dorë nga veprimet e klasës. Ju dhe Kompania bini dakord që çdo mosmarrëveshje, pretendim ose kërkesë për lehtësim do të zgjidhet vetëm në baza individuale, dhe jo si paditës ose anëtar i klasës në ndonjë procedurë të supozuar të klasës ose përfaqësuesit. Arbitri nuk do të konsolidojë pretendimet e më shumë se një personi dhe as nuk do të kryesojë asnjë formë të një procesi përfaqësues ose klasor. Nëse kjo dispozitë konstatohet se është e pazbatueshme, tërësia e këtij seksioni për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve do të jetë e pavlefshme.

Modifikimi i Marrëveshjes së Arbitrazhit me Njoftim. Kompania rezervon të drejtën të modifikojë këtë Marrëveshje të Arbitrazhit në çdo kohë, me njoftim për ju. Nëse Kompania bën ndryshime materiale në këtë Marrëveshje të Arbitrazhit, ju mund ta përfundoni këtë Marrëveshje brenda 30 ditëve nga marrja e njoftimit. Nëse ndonjë pjesë e kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit rezulton e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozitat e mbetura do të vazhdojnë të zbatohen.

Autoriteti i Arbitrit. Arbitri i caktuar për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje në lidhje me interpretimin, zbatueshmërinë, zbatueshmërinë ose formimin e kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit do të ketë autoritetin ekskluziv për të përcaktuar qëllimin dhe zbatueshmërinë e kësaj Marrëveshjeje. Procedimi i arbitrazhit do të kufizohet në zgjidhjen e të drejtave dhe detyrimeve të juve dhe kompanisë dhe nuk do të konsolidohet me ndonjë çështje tjetër ose nuk do të bashkohet me ndonjë çështje ose palë të tjera. Arbitri do të ketë autoritetin për të miratuar mocione për të gjitha ose një pjesë të çdo kërkese, të japë dëmshpërblim monetar dhe të japë çdo mjet juridik ose lehtësim jomonetar në dispozicion të një individi sipas ligjit në fuqi, rregullave të forumit të arbitrazhit dhe Marrëveshjes (duke përfshirë Marrëveshja e arbitrazhit). Arbitri do të lëshojë një vendim me shkrim dhe deklaratë vendimi që përshkruan gjetjet dhe konkluzionet thelbësore mbi të cilat bazohet vendimi, duke përfshirë llogaritjen e çdo dëmi të dhënë. Arbitri ka të njëjtin autoritet për të dhënë lirim në baza individuale që do të kishte një gjyqtar në një gjykatë, dhe vendimi i arbitrit është përfundimtar dhe detyrues për ju dhe kompaninë.

Heqja dorë nga gjykimi i jurisë. JU DHE KOMPANIA PRANONI TË HEQNI ÇDO TË DREJTË KUSHTETUESE DHE STATUTORI PËR TË PADITË NË GJYKATË DHE TË KENI NJË GJYKIM PARA GJYQTARIT APO JURISË. Ju dhe Kompania bini dakord të zgjidhni çdo mosmarrëveshje, pretendim ose kërkesë për lehtësim përmes arbitrazhit detyrues sipas kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit, përveç siç specifikohet në seksionin e titulluar "Zbatueshmëria e kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit" më sipër. Një arbitër mund të vendosë mbi baza individuale të njëjtat dëme dhe lehtësime si një gjykatë, por nuk ka gjyqtar ose juri në arbitrazh dhe shqyrtimi gjyqësor i një vendimi arbitrazhi është subjekt i një rishikimi shumë të kufizuar.

Heqja dorë nga klasa ose lehtësim tjetër jo individual. Çdo mosmarrëveshje, pretendim ose kërkesë për lehtësim brenda objektit të kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit duhet të zgjidhet nëpërmjet arbitrazhit individual dhe nuk mund të vazhdojë si një veprim grupor ose kolektiv. Vetëm lehtësimet individuale janë të disponueshme dhe pretendimet e më shumë se një klienti ose përdoruesi nuk mund të konsolidohen ose arbitrohen së bashku me ato të ndonjë klienti ose përdoruesi tjetër. Në rast se një gjykatë vendos se kufizimet e përshkruara në këtë seksion janë të pazbatueshme në lidhje me një mosmarrëveshje, pretendim ose kërkesë të veçantë për lehtësim, ai aspekt do të shkëputet nga arbitrazhi dhe do të sillet përpara shtetit ose gjykatave federale të vendosura në shtet. të Kolorados. Të gjitha mosmarrëveshjet e tjera, pretendimet ose kërkesat për lehtësim do të zgjidhen përmes arbitrazhit. E drejta 30-ditore për të hequr dorë. Ju keni mundësinë të hiqni dorë nga dispozitat e kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit duke paraqitur një njoftim me shkrim për vendimin tuaj tek [email mbrojtur] brenda 30 ditëve pasi i nënshtrohen kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit. Njoftimi juaj duhet të përfshijë emrin tuaj, adresën, emrin e përdoruesit të kompanisë (nëse është e aplikueshme), adresën e emailit ku merrni emailet e kompanisë ose që keni përdorur për të krijuar llogarinë tuaj (nëse keni një të tillë) dhe një deklaratë të qartë që dëshironi të tërhiqeni nga kjo Marrëveshja e arbitrazhit. Nëse tërhiqeni nga kjo Marrëveshje e Arbitrazhit, të gjitha dispozitat e tjera të kësaj Marrëveshjeje do të vazhdojnë të zbatohen për ju. Tërheqja nga kjo Marrëveshje e Arbitrazhit nuk ka ndikim në asnjë marrëveshje tjetër arbitrazhi që mund të keni aktualisht ose në të ardhmen me ne. Ndarshmëria. Me përjashtim të seksionit të titulluar "Heqja dorë nga Klasa ose Ndihma e Tjetër Jo-Individualizuar" më sipër, nëse ndonjë pjesë ose pjesë e kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit sipas ligjit rezulton të jetë e pavlefshme ose e pazbatueshme, atëherë ajo pjesë ose pjesë specifike nuk do të kenë efekt dhe do të të shkëputet dhe pjesët e mbetura të Marrëveshjes së Arbitrazhit do të mbeten në fuqi dhe efekt të plotë. Mbijetesa e Marrëveshjes. Kjo Marrëveshje e Arbitrazhit do të mbetet në fuqi edhe pas përfundimit të marrëdhënies suaj me Kompaninë. Modifikimi. Pavarësisht nga çdo dispozitë tjetër në këtë Marrëveshje, nëse Kompania bën ndonjë ndryshim të rëndësishëm në këtë Marrëveshje të Arbitrazhit në të ardhmen, ju keni të drejtë të refuzoni ndryshimin brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e ndryshimit. Për ta bërë këtë, duhet të njoftoni kompaninë me shkrim në Quiz Daily, 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO, 80202.

Komunikimet Elektronike: Ju pranoni që të gjitha komunikimet ndërmjet jush dhe kompanisë, duke përfshirë njoftimet, marrëveshjet dhe zbulimet, mund t'ju ofrohen në mënyrë elektronike. Ju më tej pranoni se komunikime të tilla elektronike plotësojnë çdo kërkesë ligjore që do të kërkonte që komunikimet të jenë me shkrim.

Detyrë: Ju nuk mund të transferoni ose caktoni asnjë nga të drejtat ose detyrimet tuaja sipas kësaj Marrëveshjeje pa pëlqimin paraprak me shkrim të Kompanisë. Çdo përpjekje për ta bërë këtë pa pëlqim do të konsiderohet e pavlefshme.

Forca madhore: Kompania nuk mban përgjegjësi për ndonjë vonesë ose dështim në performancë të shkaktuar nga ngjarje jashtë kontrollit të saj të arsyeshëm, të tilla si aktet e Zotit, lufta, terrorizmi, autoritetet civile ose ushtarake, zjarret, përmbytjet, aksidentet, grevat ose mungesat. të objekteve të transportit, karburantit, energjisë, punës ose materialeve.

Vendi ekskluziv: Çdo pretendim ose mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me këtë Marrëveshje do të zgjidhet ekskluzivisht në gjykatat shtetërore ose federale të vendosura në Denver, Kolorado, në masën e lejuar sipas kësaj Marrëveshjeje.

Ligji në fuqi: Kjo Marrëveshje do të qeveriset dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Shtetit të Kolorados, në përputhje me Aktin Federal të Arbitrazhit, pa i dhënë efekt asnjë parimi që parashikon zbatimin e ligjit të një juridiksioni tjetër. Konventa e Kombeve të Bashkuara për kontratat për shitjen ndërkombëtare të mallrave nuk zbatohet për këtë Marrëveshje.

Zgjedhja e gjuhës: Palët bien dakord shprehimisht që kjo Marrëveshje dhe të gjitha dokumentet përkatëse janë shkruar në anglisht. Les partive conviennent expressément que cette convention et tous les document qui y sont liés soient rédigés en anglais.

Shënim: Ju jeni përgjegjës për t'i dhënë kompanisë adresën tuaj më aktuale të emailit. Në rast se adresa e emailit që keni dhënë nuk është e vlefshme ose e aftë të dërgojë njoftimet e kërkuara ose të lejuara, dërgimi i një njoftimi të tillë nëpërmjet emailit do të konsiderohet efektiv. Ju mund t'i jepni njoftim kompanisë në adresën e specifikuar në këtë Marrëveshje.

Heqja dorë: Dështimi ose heqja dorë nga ndonjë dispozitë e kësaj Marrëveshjeje nuk do të konsiderohet si heqje dorë nga ndonjë dispozitë tjetër ose dispozitë e tillë në asnjë rast tjetër.

Ndarshmëria: Nëse ndonjë pjesë e kësaj Marrëveshjeje konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozitat e mbetura do të mbeten në fuqi dhe efekt të plotë, dhe dispozita e pavlefshme ose e pazbatueshme do të interpretohet në një mënyrë që pasqyron qëllimin fillestar të palëve.

Marrëveshja e plotë: Kjo Marrëveshje përbën marrëveshjen përfundimtare, të plotë dhe ekskluzive ndërmjet palëve në lidhje me objektin e kësaj marrëveshjeje dhe zëvendëson të gjitha diskutimet dhe mirëkuptimet e mëparshme midis palëve.